VEDTÆGTER

For

NØRRESUNDBY FJERNVARMEFORSYNING A.m.b.A.


 


 

§ 1.

Navn og hjemsted


 

  1. Selskabets navn er Nørresundby Fjernvarmeforsyning A.m.b.A.


 

  1. Selskabets hjemsted er Nørresundby i Aalborg Kommune.


 


 

§ 2.

Formål og forsyningsområde


 

  1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Nørresundby.


 

  1. Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til såvel tekniske som økonomiske forhold. Ved fastsættelse af forsy-ningsområde skal den til enhver tid gældende kommuneplan og varmeplan respekteres.


 

  1. Selskabet skal i øvrigt varetage andelshavernes fælles interesse i alle varmeforsy-ningsforhold og deraf afledte spørgsmål.


 


 

§ 3.

Andelshaverne


 

  1. Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er

 1. ejer af en særskilt matrikuleret ejendom, hvad enten ejendommen er et parcelhus, udlejningsejendom, forretnings- og industriejendom, institutionsejendom m.v.

 2. ejer af en ejerlejlighed eller ejer af selvstændig andel af en ejendom, når ejeren har

egen hovedmåler tilhørende selskabet.

 1. ejer af en bygning på lejet grund.

 2. en ejerlejlighedsforening eller andelsboligforening, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet.


 

  1. Enhver, der opfylder de i § 3.1. anførte betingelser, og hvis ejendom ligger inden for

forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme. Endvidere er det en betingelse, at den pågældende betaler den til enhver tid fastsatte tilslutningsafgift m.v.


 

  1. Andelshaverne skal respektere selskabets gældende vedtægter og de af selskabets besty-relse udarbejdede almindelige og tekniske leveringsbestemmelser, der fastsætter vilkår for levering af fjernvarme samt brug af varme.


 

  1. Levering til ikke-andelshavere kan ske på leveringsvilkår, der ligeledes fastsættes af de af bestyrelsen udarbejdede leveringsbetingelser.


 

  1. Når særlige forhold gør sig gældende, fx med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.

§ 4.

Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar


 

  1. Betaling for forbrug sker dels som betaling af en forbrugsafgift og dels som betaling af en fast afgift.


 

Forud for hvert regnskabsår udfærdiger bestyrelsen et budget for det kommende år og fastlægger på grundlag heraf de acontobeløb, som andelshaverne skal erlægge for året, beregnet efter forventet forbrug.


 

  1. I forhold til trediemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den andelshaverne pålignede og betalte tilslutningsafgift. Herudover hæfter andels-haverne ikke personligt.


 

  1. En andelshaver er forpligtet til på bestyrelsens forlangende at lade tinglyse

 1. deklaration om fjernvarmeforsyning i overensstemmelse med selskabets vedtægter og leveringsbetingelser

 2. deklaration om ledninger, der føres gennem andelshaverens ejendom til forsyning af andre ejendomme.

Deklarationerne tinglyses servitutstiftende på den tilsluttede ejendom efter de regler, som bestyrelsen til enhver tid måtte fastsætte. Tinglysningen bekostes af selskabet, og selska-bets bestyrelse er påtaleberettiget.


 

4.4. Andelshaveren er pligtig at give selskabet adgang til sin ejendom i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til eftersyn, reparationer, vedligeholdelse, måleraflæsning, kontrol m.v.


 


 

§ 5.

Udtrædelsesvilkår


 

  1. Udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.

Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.


 

  1. På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

 1. afgifter i henhold til årsopgørelsen

 2. eventuelle skyldige afgifter

 3. et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet selskabet tilhørende m.v.

 4. selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabet tilhørende ledninger på den udtrædende ejendom, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtræden-des varmeforsyning

 5. sin andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af bestyrelsen tidligere end 2 år før udtrædelsestidspunktet.


 

Bestyrelsen afgør i det enkelte tilfælde, om den udtrædende skal betale bidrag til anlæg og renoveringsudgifter.


 

  1. En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.


 

  1. Ledninger, der tilfører naboejendomme varme, må ikke fjernes, og den udtrædende er forpligtet til at lade tinglyse deklaration om sådanne ledningers fortsatte beliggenhed, eftersyn, reparation m.v.

§ 6.

Generalforsamling


 

  1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.


 

  1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslut-ning.


 

  1. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære sker med mindst 14 dages varsel og højst 8 ugers varsel ved avertering i lokale dagblade efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.


 


 

6.4. 1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen beretning

3. Godkendelse af regnskab for det forløbne år.

4. Godkendelse af budget for det kommende år.

5. Valg af bestyrelse og suppleanter.

6. Valg af revisor.

7. Indkomne forslag.

8. Eventuelt.


 


 

  1. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Hvis forslaget efter bestyrelsens afgørelse har vidtrækkende konsekvenser for selskabet, kan bestyrelsen nægte at lade forslaget behandle på generalforsamlingen, men er i så fald forpligtet til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med angivelse af forslagets ordlyd. Selvstændige forslag fra bestyrelsen skal være angivet i den offentliggjorte indkaldelse.


 

  1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes i øvrigt, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 10% af andelshaverne, beregnet efter tilslutningsværdien, fremsætter krav herom med angivelse af, hvilke punkter der skal behandles på en ekstraordinær generalfor-samling. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftligt ønske herom.

 

  1. På generalforsamlinger har hver andelshaver jf.§ 3, én stemme for hver påbegyndt 20.000

Kcal/h i tilslutningsværdi.


 

Pkt. 6.7 ændres til

På generalforsamlinger har hver andelshaver, jf. § 3, én stemme pr. hele 200 kvm. fast afgiftsareal, dog min 1 stemme pr. tilslutning.


 


 


 

  1. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt.


 


 

  1. Det er en forudsætning for stemmeudøvelsen, at andelshaveren har betalt skyldige beløb, som måtte være overgivet til retslig incasso af selskabet, og at der ikke er begrundet tvivl om værkets krav på betaling.


 

  1. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal uden hensyn til de mødtes antal. Såfremt 10% eller derover af de fremmødte andelshavere forlanger skriftlig afstemning, skal dirigenten foranledige, at der foretages skriftlig afstemning.


 

  1. Aftagere af varme fra selskabet, iht. § 3.4., der ikke samtidig er andelshavere, har ret til at overvære generalforsamlingen og ytre sig, men har ingen stemmeret.


 

  1. Det reviderede årsregnskab skal være fremlagt på selskabets kontor til eftersyn for med-lemmerne mindst 14 dage inden afholdelse af generalforsamlingen. Ethvert medlem har ligeledes ret til at gøre sig bekendt med eventuelle specielle forslag, der skal behandles på generalforsamlingen.


 

  1. Til vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede andelshavere, beregnet efter tilslutningsværdi, er repræsenteret på generalforsamlingen, og mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget (ligeledes beregnet efter tilslutningsværdi). Såfremt kun den anden, men ikke den første af disse forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer (efter tilslutningsværdi), uanset antallet af fremmødte stemmer. Bestyrelsen er forpligtet til inden 14 dage at indkalde til ny generalforsamling.


 


 

§ 7.

Bestyrelsen


 

  1. Selskabets bestyrelse består af 6 medlemmer.


 

7.2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.


 

7.3. Udgår.


 

  1. Bestyrelsesmedlemmerne vælges med 2 medlemmer blandt boligselskaber, bolig-foreninger, andelsboligforeninger samt 2 medlemmer blandt etageejendomme, industri- og forretningsejendomme samt institutionsejendomme og 2 blandt private ejere af en- og tofamiliehuse. Kun andelshavere i den pågældende gruppe har stemmeret inden for gruppen. Andelshaverne er på forlangende af dirigenten forpligtet til at dokumentere, hvilken type andelshaver vedkommende er, idet hver gruppe suverænt inden for gruppen vælger, hvem der skal være medlem af bestyrelsen. Dirigenten beslutter selv, hvorledes afstemningen mest hensigtsmæssigt finder sted.


 

Pkt. 7.4 ændres til:

Bestyrelsesmedlemmerne vælges med 2 medlemmer blandt boligselskaber og bolig-

foreninger samt 2 medlemmer blandt etageejendomme, andelsboligforeninger, industri-og forretningsejendomme samt institutionsejendomme og 2 blandt private ejere af en- og tofamilieshuse. Kun andelshavere i den pågældende gruppe har stemmeret indenfor gruppen. Andelshavere er på forlangende af dirigenten forpligtet til at dokumentere, hvilken type andelshaver vedkommende er, idet hver gruppe suverænt inden for gruppen vælger, hvem der skal være medlem af bestyrelsen. Dirigenten beslutter selv hvorledes afstemningen mest hensigtsmæssigt finder sted.


 


 

7.5. På generalforsamlingen vælges 1 suppleant inden for hver af ovennævnte kategorier.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt

et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i sted et for det pågældende medlem.


 

  1. Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelsha-ver, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshaver, og som har stemmeret. Bestyrelsen afgør endeligt selv even-tuelle tvistspørgsmål om valgbarheden.


 


 


 


 


 


 


 

§ 8.

Selskabets ledelse


 

  1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og bestyrelsen konstituerer sig med formand og næst-formand, som skal være fra hver sin gruppe med henvisning til § 7.4.


 

  1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er mødt til et indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er for-mandens stemme afgørende.


 

  1. Referat af bestyrelsesmødet indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutnings-protokol.


 

  1. Bestyrelsen antager og afskediger den daglige leder og andet overordnet personale og træf-fer aftale om ansættelsesforhold, vederlag m.v.


 

  1. Bestyrelsen forpligter selskabet i alle forhold. Selskabet tegnes af formanden eller næstfor-manden sammen med et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt ved beslutninger af vital betydning for selskabet kræves dog den samlede bestyrelses underskrift.


 

  1. Bestyrelsen kan meddele prokura.


 


 

§ 9.

Regnskab og revision


 

  1. Selskabets regnskabsår løber fra 1. juni – 31. maj. Regnskabet revideres af en af general-forsamlingen valgt statsaut. revisor. Årsregnskabet underskrives af selskabets revisor samt bestyrelsen.


 


 

§ 10.

Selskabets opløsning


 

  1. Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter regler-ne om vedtægtsændringer, og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, dog således at en vedtagelse af opløsning kræver ¾ majoritet.


 

  1. Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet.


 

  1. Dersom opløsning vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, fx ved fusion med andet varmeværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de regler, der gælder for vedtægtsændringer.


 

  1. Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til foreståelse af opløsningen.

 

  1. Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold andelshavernes andele af selskabets formue opgjort efter den enkelte andelshavers

indskudskapital beregnet ud fra gældende prisblad fra 2014.


 


 


 

§ 11.

Ikrafttræden


 

  1. Selskabets vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling den 28.8.2014.og træder i kraft ved vedtagelsen.


 


 

 

Anette Valentin Kjeld Kolind Jensen Sigvart Sigvartsen

(formand) (næstformand)


 

 


 

Kurt Madsen Rudolf Pedersen Jan Nielsen

                 Jan Nielsen